دادستان عمومي وانقلاب کرمان از دستگيري فرد جواني که با جعل عنوان مأمور شرکت گاز به حريم زنان خانهدار و فروشندگان مغازه ها در کرمان تعرض ميکرد، خبر داد.

به گزارش ایسنا دادستان عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به دستگیری فرد جوانی که با جعل عنوان مأمور شرکت گاز و با قرائت صوری کنتور مغازه‌ها و منازل به بانوان تعرض و تجاوز می‌کرد، گفت: «این فرد تاکنون به ۱۶ مورد ورود به عنف و به قصد تجاوز اقرار کرده است.»

یدالله موحد افزود: «در پی وصول گزارشات متعدد در این رابطه و با تشکیل اکیپی متشکل از دادستان، بازپرس پرونده و نمایندگان اداره اطلاعات، پلیس آگاهی و فرمانداهی انتظامی شهرستان، شناسایی سریع و دستگیری متهم در دستورکار قرار گرفت.»

وی گفت: «درپی اقدامات دقیق پلیسی وبررسی صحنه های جرم وجمع آوری دلائل ومستندات وانجام چهره نگاری از متهم، یکی از گروه‌های عملیاتی ویژه این پرونده به فردی که در حال مراقبت از منازل یکی از کوچه‌های شهر کرمان بود، مظنون و متهم ضمن حمله ور شدن با سلاح سرد به مأموران در ازدحام جمعیت متواری و پس از تعقیب مأموران دستگیر و برای انجام تحقیقات تکمیلی با قرار بازداشت موقت روانه زندان می‌شود.»

موحّد یادآور شد: «این متهم ۲۰ ساله تاکنون به ۱۶ مورد ورود به عنف و به قصد تجاوز اقرار کرده که در مواردی با موفقیت همراه بوده است.»

دادستان کرمان با اشاره به اين که همواره افراد سودجو وفرصت طلب در جامعه از غفلت و سهل انگاري شهروندان به خوبي استفاده ميکنند، تاکيد کرد: شهروندان و به ويژه زنان خانه دار قبل از اطمينان از هويت مأموران شرکتهاي خدمات عمومي که با مشاهده کارت شناسايي و مدارک هويتي آنها محرز ميشود، از هرگونه همکاري و اجازه ورود آنان به منازل و اماکن تجاري و شخصي خودداري کنند.