انجام عمل ماساژ، در دو بخش قابل بررسی است؛ بخش اول را که بر پایه علم پزشکی و استنادهای علمی است، تنها از دیدگاه پزشکی میتوان بررسی کرد. بخش دوم بر اساس تئوریهایی است که پایه تحقیقی ندارند و بیشتر برای افرادی قابل پذیرش است که در پی نوعی رضایت فردی و درونی هستند و بر این باورند که با انجام ماساژ، به یک احساس خوشایند درونی دست مییابند و در واقع به دنبال مسائل پزشکی آن نیستند. از دیدگاه پزشکی، ماساژ تنها جنبه درمان روحی دارد و برای مسائل پوستی، درمان محسوب نمیشود. برای مثال، ماساژ را نمیتوان به عنوان درمان برای رفع چین و چروک صورت به کار برد، زیرا تشخیص میزان و عمق چروک پوست با استفاده از دستگاهها انجام میپذیرد که به صورت میکرون، عمق چروک پوست را نشان میدهند.
منبع : سلامتستان - دکتر منصور نصیری کاشانی