به گزارشافکارنیوزبه نقل از عصر ایران، در این نظر سنجی که در سه شهر " دوشنبه "، " خجند " و " کولب " انجام شده، قریب به ۸۳ درصد از مردم تاجیکستان ایران را بهترین کشور انتخاب کرده اند.

پس از ایران تاجیک ها روسیه، عربستان سعودی، ترکیه و افغانستان را به ترتیب با ۷۸،۶۲، ۵۶و۵۰ درصد نظر مثبت، بهترین کشورها انتخاب کرده اند.

در این نظرسنجی اسراییل،انگلیس و فرانسه نیز به ترتیب با نظر منفی ۵۸،۳۰و ۲۹ درصد به عنوان منفی ترین کشورها انتخاب شده اند.