به گزارش افکارنیوزبه نقل از خبرآنلاین ، ماری رز کریستاپیک زمانی که آدم لنزا قاتل بی رحم ۲۶ نفر به مقابل درب کلاس رسیده بود ، با قفل کردن درب و قراردادن وسایل در پشت آن مانع داخل شدن قاتل شد و تمامی شاگردان کلاس را در کمدی مخفی کرد . او در گفتگویی درباره این تجربه وحشتناک گفت :من بچه ها را به داخل کمد بردم و به آنها گفتم ساکت باشند . آنها هنوز از اتفاقی که در حال وقوع بود چیزی نمی دانستند ومن به آنها گفتم آدم بدی به مدرسه آمده که نباید داخل اتاق شود . در آن لحظات فقط سعی می کردم آرام باشم و به بچه ها فکر کنم. آن زمان در کلاس ۲۰ دانش آموز بودکه همگی داخل کمد بزرگ کلاس جا شدند . من واقعا ترسیده بودم ولی فکر می کردم با بسته ماندن در و بودن بچه ها داخل کمد همه در امنیت هستیم. حالا همه به من می گویند قهرمان ولی من همان کاری را کردم که هر معملی دران شرایط باید انجام میداد . قاتل چندین بار با مشت به در کوبید و گفت بگذارید داخل شوم ولی من به او توجهی نکردم تا اینکه به کلاسهای دیگر رفت وصدای گلوله قطع نمی شد.