افکارنیوز

: به تصویر زیر و اسب ها نگاه کنید.شاید باور این مسئله که این دو اسبی که در تصویر میبینید، کاملاً همرنگ هستند برای شما دشوار باشد، ولی باید حقیقت را پذیرفت که این خطای دید شماست و هر دو اسب همرنگ هستند!

برای اطمینان خود می توانید با نرم افزار های گرافیکی تفاوت رنگ آنها را تست کنید.