افکارنیوز

: این ماهی ها که در رودخانه " تارن " در جنوب غربی فرانسه وجود دارند بیشتر از آنکه شکار باشند، شکارچی هستند.

این ماهی ها که به گربه ماهی معروف هستند همانند سوسمار در حالی که زیر آب هستند منتظر طعمه خود که کبوتر و یا هر پرنده دیگری که هستند، می شوند و در لحظه مناسب شکار خود را در خشکی هستند را شکار می کنند.

لینک فیلم