افکارنیوز

: خانم " دایان برامه " ۶۰ ساله که مسئول رستوران مدرسه ای در امریکاست به خاطر غذا دادن به بچه هایی که از نظر مالی توانایی پرداخت پول ناهار خود را نداشتند از سوی مدیران مدرسه از کار اخراج شد.

به گزارش مگ فور، این خانم سیاهپوست در رستوران مدرسه کار میکرد که متوجه شد تعدادی از بچه ها از بضاعت کافی برای تهیه ناهار برخوردار نیستند و تصمیم گرفت در اقدامی بشر دوستانه به آنها غذای مجانی بدهد.

کارکنان رستوران متوجه این کار وی شده و با گزارش کار او به عنوان دزدی باعثاخراج این زن بشر دوست از مدرسه شدند این درحالی است که تنها ۲ سال تا زمان بازنشستگی وی زمان باقی است.

او در مصاحبه جنجالی اش با رسانه ها در این رابطه اعلام کرد: من عاشق کارم بودم، رابطه نزدیکی با بچه ها داشته و اسم کوچک همه آنها را میدانستم. وقتی دیدم بعضی از بچه ها به خاطر بی پولی مجبورند چیزی نخورند و به همین دلیل مورد تمسخر دیگران واقع شوند طاقت نیاوردم و قوانین را زیر پا گذاشتم.
او از مقامات خواسته است تا شغلش را به او بازگردانند.

او میگوید حقوق و عواطف انسانی برای هر رابطه قانونی است ، همه ما باید این مسئله را در نظر داشته باشیم. وقتی کشور ما ادعای رعایت حقوق بشر را دارد این خیلی زشت است که یک کودک به خاطر بی پولی از تغذیه که مهمترین بخش زندگی کودکان است محروم باشد.