برابر گزارش ارسالی از مراکز ادارات کل راه وترابری درحال حاضر تعدادی از مسیرهای ارتباطی کشور به لحاظ بارندگی شدید وآبگرفتگی سطح راه تردد برای وسایل نقلیه امکان پذیر نبوده یا به کندی صورت می گیرد. به گزارش افکار به نقل از واحد مرکزی خبر،برای اطلاع از وضع راهها سامانه گویای ۱۴۱و۸۸۹۲۵۲۵۲ وهمچنین باارسال پیامک به ۱۰۰۰۱۴۱ می توانید وضع راه مورد نظر را جویا شوید.