واحد مرکزی خبر: هرچند تاکنون به نظر می آمد که نامرئی کردن اشیاء فقط منحصر به فیلم های علمی تخیلی است، اخیراً دکتر شانگ ژنگ (چینی تبار) و محققان همکارش در دانشگاه بیرمنگام انگلیس، وسیله ای اختراع کرده اند که با استفاده از اشعه لیزر می تواند اشیاء کوچک را به نظر نامرئی جلوه دهد.

این وسیله قادر است با شکست نور لیزر ساطع شده از شیئ کوچک، مانند گیره کاغذ، با استفاده از منشور ساخته شده از ماده کانی خاصی، نور را به نحوی منحرف کند که به چشم بیننده نرسد.

همین امر باعثمی شود که شخص بیننده شیئ مورد نظر را نتواند ببیند. البته در حال حاضر، این پدیده فقط با نگاه کردن به شیئ از فیلتری مخصوص قابل استفاده است.

اگر فناوری این دستگاه تحقیقاتی، به حدی پیشرفت کند به بتواند اشیاء بسیار بزرگ یا حتی بدن انسان را مخفی یا نامرئی کند، آنگاه یکی از استفاده های اجتناب ناپذیر آن در زمینه های نظامی، مانند نامرئی کردن هواپیماها و زیردریایی ها، یا سایر تجهیزات نظامی در میدان نبرد خواهد بود.