افکارنیوز: او درب را به سمت دیوار پرتاب می کند و در همان زمان یک چیپس میخورد و سپس درب را روی هوا می گیرد!