افکارنیوز: روزی روزگاری، قبیله های فیجیایی، اسیران خود را با این چنگال ها می خوردند؛ اما امروز آنها در مزایده ای به فروش رفتند تا به خانه ای مدرن و متمدن بروند!

در سنت این کشور، ظاهرا از سر نفرت و شاید برای بالا بردن هزینه هزینه دشمنی، گوشت اسیران با چنگال های بسیار محکم کنده و خورده می شده است.

در مزایده ای ۷ عدد از این چنگال ها به قیمت ۳۰۰۰۰ دلار به فروش رسید؛ در حالی که قیمت ابتدایی آنها ۱۶۰۰ دلار برآورد شده بود. صاحب آنها ۲۰ سال پیش به قصد جمع آوری سلاح های قرون وسطی و هنرهای قبیله ای خریداریشان کرده بود.

آدم‌خواری یا کانیبالیسم(به انگلیسی: Cannibalism) ‏ عادت یا رسم خوردن گوشت انسان است به وسیله انسانی دیگر. باستان‌شناسان نشانه‌هایی از این عادت یا رسم را در جامعه‌های ابتدایی یافته‌اند. بررسی‌های مردم‌شناسان نشان می‌دهد که آدم‌خواری انگیزه‌های گوناگون داشته‌است که مهم‌ترین آنها عبارت است از:

خوردن گوشت انسان به عنوان یک ماده غذایی:

بعضی از قبیله‌های سیاه پوست گینه، در آفریقا، گوشت انسان می‌خوردند و برای تهیه آن به قبیله‌های دیگر حمله می‌کردند و اسیر می‌گرفتند. اسیران را، مانند گاو و گوسفند، می چراندند تا پروار شوند. اسکیمو‌ها نیز هنگام دست نیافتن به هیچ گونه ماده غذایی گوشت انسان می‌خوردند.

خوردن گوشت انسان برای نشان دادن مهر یا کینه:

بعضی از قومهای آدم خوار برای بزرگداشت خویشان و بزرگان قوم و قبیله خود، و دست یافتن به روح و نیرو و صفتهای خوب آنها، گوشت آنها را، پس از مرگ، میخوردند. ماساژت ها، که در دوره هخامنشیان در کناره شمال شرقی دریای خزر میزیستند، برای بزرگداشت خویشامندان سالمند خود، آنها را قربان میکردند و گوشتشان را میخوردند. بعضی از قومهای آدمخوار نیز برای نشان دادن خشم و نفرت و کینه خود گوشت دشمنان خود را میخوردند.