افکارنیوز: پروفسور ویكتوریا تالوار از دانشگاه مكگیل و دستیارش پروفسور كانگلی از دانشگاه تورنتو در مطالعات خود دو گروه از كودكان را در گروه سنی سه و چهار ساله بودند در شرایط مختلف با هم مقایسه كردند. گروه اول در یك مدرسه خصوصی ثبتنام شده بودند كه این مدرسه به روشهای سنتی مثل استفاده از تركه و فلك برای تنبیه دانشآموزان اداره میشد.

گروه دوم نیز در یک مدرسه خصوصی دیگری ثبت‌نام شده بودند که شیوه اداره آن با سیستم‌های آزادانه‌تر و بامقررات آسان‌تر بود. رفتار تک‌تک کودکان به‌طور جداگانه در هر دو مدرسه تحت مطالعه قرار گرفت.

در ادامه آزمایشات از کودکان خواسته شد در یک بازی «حدس بزن» شرکت کنند. متخصصان که در این بازی با کودکان همراه بودند از آنها درخواست می‌کردند وقتی در اتاق تنها هستند دزدکی به اسباب‌بازی‌ای که داخل اتاق گذاشته شده بود، نگاه نکنند.

تقریبا اكثر كودكان وقتی تنها میشدند بهرغم توصیه متخصصان، این كار را انجام میدادند اما نتایج ارزیابیها معلوم كرد كودكانی كه در گروه اول یعنی در مدرسه خصوصی با روش سنتی و تنبیهی ثبتنام كرده بودند در پاسخ به این سوال كه آیا دزدكی اسباببازی را دیدهاند، تقریبا همگیشان دروغ میگفتند و جواب منفی میدادند، در حالی كه كودكان در گروه دوم كه در مدرسه تنبیه نمیشدند، فقط حدود ۵۰ درصد در مورد نگاهكردن به اسباب بازی دروغ میگفتند.