این عکس را هارولد هوود از شهر دوندین در آمریکا گرفته است.