افکار نیوز:

گرفتاری های روزمره در شهرهای بزرگ باعثشده تا بسیاری از مردم این شهرها از غذاهای آماده مصرف کنند. البته برخی از رستوران ها هم اقدام به ارائه غذاهای خانگی کرده اند که با استقبال زیادی در پایتخت و سایر شهرهای بزرگ مواجه شده است.


تصویر بالا منوی یک رستوران غداهای خانگی در سعادت آباد تهران است. قیمت غذاهای این رستوران نشان بیانگر این مطلب است که آقایان باید قدر غذاهای همسر خود را بیشتر بدانند.