به گزارش افکارنیوز به نقل از شفاآنلاین، دکترمحمد مهدی گلمکانی افزود:متاسفانه طی سالهای اخیراز کرامت و جایگاه پزشکی در ساختار نظام سلامت نیزبه خوبی دفاع نشده است.یکی دیگراز ضعف های این سازمان نیز به ضعف رایزنی درباره تامین منافع بیمار و جامعه پزشکی باز می گردد.

وی افزود: همچنین یکی از علل نارضایتی ها نیز به عملکرد سازمان نظام پزشکی در تهران باز می گردد که مسئولیت تهران باعثشده مسئولیت کشوری گم شود. به همین خاطرآنطورکه باید نتوانستند ازظرفیت هایی که در اختیار پزشکان تهرانی قرار دارد استفاده بهینه نمایند.

دکتر گلمکانی یکی دیگر از مشکلات را فقدان ساختمان مستقل برا ی نظام پزشکی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ساختمانی مستقل برا ی نظام پزشکی تهران به عنوان پایتخت نداریم و این کمبود بروز مشکلاتی را به دنبال داشته است.

وی در مورد انتخابات چهارم اسفند نظام پزشکی نیزگفت: نکته خیلی مهم این است که پزشکان احساس کنند نظام پزشکی خانه آنهاست. وبنابراین افرادی باید انتخاب شوند که دغدغه امور صنفی، حقوق و کرامت پزشکان را داشته باشند والبته در راستای آن نیز می بایست حقوق بیمارهم در نظر گرفته شود. به همین خاطر افرادی بایدانتخاب شوند که صداقت و کرامت بیشتری دارند. حال آنکه منتخبین باید شعار را کنار گذاشته و وارد صحنه عمل شوند.

وی تصریح کرد :برای تحقق سلامت شهر و شهروندان ،پزشکان و مسئولین وظایف مهمی بر عهده دارند.بنابراین باید در انتخابات رویکرد عادلانه ای وجود داشته باشد که هم پزشکان عمومی وهم متخصصین سهیم باشند .به خصوص می بایست توجه ویژه ای به پزشکان عمومی که افسران خط مقدم نظام پزشکی هستند صورت گیرد.