افکارنیوز: فیلم زیر مربوط به بیعرضه ترین اسکی باز جهان می باشد.

لینک فیلم