افکارنیوز: پاندای سرخ یا ریز پاندای باغ وحش شهر وین، پس از انجام آزمایشات پزشکی، از سرپرستان جدیدش جایزه میگیرد.