افکارنیوز: تصویری که در زیر میبینید حاصل از بر خود صاعقه با یک زمین گلف است، این عکس را یک گلف آموز که در این زمین تمرین میکرده ثبت کرده و اشتراک آن در اینترنت بحثهای زیادی را به راه انداخته است.