افکارنیوز: در ادامه فیلمی را می بینید که مربوط به بیرون آردن آچار از حلق بیمار می باشد.

لینک فیلم