افکارنیوز: ببینید این اسکی باز چگونه یک پرش فوق العاده بلند و دیدنی را با موفقیت انجام میدهد!