افکارنیوز: ترجمه نوشته کنار عکس این است: وقتي شتر داره سر بچه ات را مي خورد:

۱ - شما او را نجات می دهید.

۲ - عکس می گیرید.