افکارنیوز: بر اساس مادهی هشت پروانهی فعالیت شرکت مخابرات ایران، تماس با شش کد خدمات اضطراری از طریق تلفن ثابت رایگان است که این کدها شامل کد ۱۱۰ (پلیس)، ۱۱۵ (اورژانس)، آتشنشانی (۱۲۵)، امداد گاز (۱۹۴)، امداد آب (۱۲۲) و امداد برق (۱۲۱) است.

پیش از این دکتر "زارعیان” معاونت ارتباطات شرکت مخابرات ایران گفته بود: نامهای به رگولاتوری ارسال کردیم که اگر قرار است تماس با کدهایی غیر از شش کد ذکر شده در پروانهی مخابرات ایران از طریق تلفن ثابت رایگان شود، باید محل تامین هزینه آن نیز به ما اعلام شود.