به گزارش افکارنیوز به نقل از آفتاب، تنها حامی این بچهتمساحها، مادرشان است. تمساح مادر بچه تمساحها را در دهان خود نگهداری میکند یا آنها را سواری میدهد. این کار تا وقتی ادامه پیدا میکند که بچه تمساحها بتوانند از خود محافظت کنند؛ یعنی وقتی که بتوانند خطر را تشخیص داده، به موقع فرار کنند