افکارنیوز: شروين سرابي کودک خردسال سه ساله ساکن انگليس است که پدر و مادرش ايراني هستند. اين کودک سه ساله نه تنها مي تواند تا رقم دويست بشمارد بلکه اسامي همه کشورهاي جهان را نيز مي داند. نام او در ميان يک درصد انسانهاي بسيار باهوش جهان قرار دارد. آزمايشها نشان داده است ضريب هوشي اين کودک ايراني تبار يکصد و سي و شش است. کارشناسان مي گويند توانايي هاي او به اندازه يک کودک شش ساله است. او از ده ماهگي حرف زدن را شروع کرده است. او در بيست ماهگي قادر به بيان جملات بوده است. او علاوه بر اسامي کشورها، پرچم کشورها، سيارات، اعضاي داخلي و خارجي بدن را نيز مي شناسد.

لینک فیلم