افکار - در فیلم زیر شاهد بال بال زدن این هواپیما هستیم.

لینک فیلم