افکار

- فیلم زیر شیرین کاری های یک طوطی بامره را نشان می دهد.

لینک فیلم