افکار

- این پسر بچه دو ساله مهارتی خارق العاده در پرتاب توپ در حلقه بسکتبال دارد به طوری که در شرایط مختلف، با توپ های مختلف و از فواصل دور و نزدیک به راحتی توپ را درون حلقه می اندازد.

لینک فیلم