افکار

- در این فیلم شاهد راه رفتن شتری بدون سر هستیم این شتر با مخفی کردن سر خود ابتدا بدون سر به نظر می رسد.

لینک فیلم