افکار

- در شهرهای شلوغ و پرجمعیت برای رهایی از آلودگی هوا حتما باید ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر از شهر دور شد تا به هوای قابل قبول رسید.

در هوای آلوده همه باید همیاری کنند و تا جایی که می توانند از عواملی که هوا را آلوده می کند دوری کنند.

بررسی ها نشان می دهند، روش نگه داشتن بیهوده ماشین به بهانه گرم کردن یا ماندن پشت چراغ قرمزهای طولانی به نوبه ی خود هوا را آلوده می کند.

در روزهای آلوده هوا بهتر است پشت چراغ قرمز اتومبیل را خاموش کنید و از این باور دوری کنید که دوباره روشن کردن ماشین بنزین بیشتری می سوزاند.

فرض کنید اگر برای ۳ دقیقه پشت چراغ قرمز باشید و ۲۰۰ ماشین درجا کار کنند به اندازه ی ۶۰۰ دقیقه دود به هوا اضافه شده است.