افکار

- آقای مهمان که جو گیر شده همسرش را بلند کرده و شروع به دویدن می کند اما در یک لحظه حواسش به سمت عروس و داماد پرت شده و باعثمی شود به شکل ناجوری به زمین خورده و همسرش با صورت به زمین برخورد کند!!
این پسربچه مشغول شیرین زبان برای مادرش بود که برادر بزرگترش با لباس و نقابی ترسناک از پشت به سمت او می رود و …!!