افکار

- در پی اجرای دهمین مرحله از طرح برخورد با اراذل و اوباش و اخلال‌گران نظم و امنیت در سطح شهر تهران، بامداد امروز ده‌ها تن دیگر از اراذل و اوباش پایتخت طی عملیات‌های هماهنگ مأموران پلیس پایتخت دستگیر شدند.

برای شکسته شدن ابهت پوشالی اراذل و اوباش دستگیر شده توسط پلیس، این افراد صبح امروز در میان مردم منطقه خانی آباد نو گردانده میشوند.