افکار

- دهمین مرحله از طرح برخورد و جمع‌آوری اخلالگران نظم و امنیت و اراذل و اوباش در سطح شهر تهران صبح چهارشنبه برگزار شد.

با برگزاری دهمین مرحله از طرح برخورد با اراذل و اوباش در منطقه خانیآباد پایتخت، تعدادی از اراذل و اوباش و مخلان نظم و امنیت این منطقه در محل ارتکاب جرائم خود گردانده شدند