افکار

- برخی از این عوامل به خود دانش آموز مربوط می شود و از وضعیت جسمی و روحی او سرچشمه می گیرد و عوامل دیگر هم مانند خانواده، مدرسه، معلم هم به نوعی در این مهارت آموزی موثرند.

بررسی ها نشان می دهد نوشتن هم مانند خواندن نیاز به دقت و تمرکز دارد که در صورت داشتن سلامت جسمی و روانی امکان پذیر است و بسیاری از کودکانی که بد خط می نویسند ممکن است دچار عارضه ای در استخوان دست و انگشتان باشند و یا دارای چشمانی ضعیف هستند.

خانواده هایی که به درس و مشق بچه هایشان بهای بیشتری می دهند کودکان خوش خط تری دارند، پدرو مادر هنگام نوشتن مشق باید کودک را راهنمایی کنند و در صورت خوب و یا بد نوشتن کودک و یا فرزند خود را تشویق و تنبیه کنید و در این صورت کودک به تدریج در می یابد که نوشتن هم مانند درس خواندن اهمیت دارد.

کودکانی که فقط برای رفع تکلیف مشق می نویسند و خانواده هایشان هم اهمیتی به این ماجرا نمی دهند مهارت خوش نویسی را نمی آموزند.