افکار گروه اجتماعی:

اختلال در حرکت ۲ و ۴ متروی تهران، باعثسرگردانی مسافران مترو در خیابان های اطراف ایستگاهها شده است.

به گزارش خبرنگار افکار، از ساعاتی پیش، اختلال در حرکت قطارهای مترو باعثازدحام مسافران در ایستگاه ها شده است.

ازدحام در ایستگاه ها به حدی رسیده است که تهویه ها جوابگو نبوده و مسافران ترجیح می دهند برای تنفس ایستگاه ها را ترک کنند. بنابر این گزارش ازدحام مسافران ایستگاه امام خمینی(ره) به خیابان های اطراف کشیده شده و مسافران سردرگم برای پیدا کردن وسیله حمل و نقل جایگزین در خیابان های اطراف پرس و جو می کنند.

این در حالی است که مسئولان مترو تا کنون از ارائه هرگونه توضیحی به مسافران خودداری می کنند.