افکار

- مشاهده و بررسی دقیق کارشناسان از تصاویر حاصل از دو ماهواره مطالعات آب و هوایی ناسا تایید می‌کند که بخش‌های وسیعی از منطقه کم باران خاورمیانه طی یک دهه گذشته به سرعت ذخایر آب شیرین خود را از دست داده‌اند.

کارشناسان امریکایی با استفاده از دادههای ماهوارههای جاذبه سنج دریافتهاند که در بخشهایی از کشورهای ترکیه، سوریه، عراق و ایران و در امتداد بستر رودخانههای دجله و فرات از ابتدای سال ۲۰۰۳ میلادی و طی یک دوره هفت ساله، حجم زیادی از کل منابع آب شیرین ذخیره شده از دست رفته است. بر اساس این مطالعات، این حجم کاهش یافته از ذخایر آبی خاورمیانه تقریبا معادل حجم آب موجود در دریای میت است.