افکار

- طه طاهری با اشاره به آخرین وضعیت کشت خشخاش در افغانستان نیز گفت: بر اساس گزارش سازمان ملل، ۱۵۵ هزار هکتار از مزارع افغانستان زیر کشت خشخاش قرار دارد، اما طبق آمار واقعی، حدود ۱۸۰ هزار هکتار از مزارع افغانستان زیر کشت خشخاش است.

افزایش کشت حشیش در افغانستان در سال جاری


وی از افزایش کشت حشیش در سال جاری در افغانستان خبر داد و عنوان کرد: کشت حشیش نیز افزایش یافته است.

طاهری ادامه داد: هر چند ممکن است زمین زیر کشت در افغانستان افزایش یافته باشد که عدم کاهش تولید را به ذهن می‌رساند، اما وجود آفت در مزارع خشخاش، میزان تولید در هر هکتار را کاهش داده است.

وی تصریح کرد: بر اساس برآوردهای غیر رسمی سازمان ملل، تولید امسال مواد مخدر در افغانستان به مرز هفت تا هشت هزار تن می‌رسد، اما آمارهای رسمی این میزان را ۴۰۰۰ تن اعلام کرده‌اند.

وی درباره میزان ناخالصیهای موجود در تریاک نیز اظهار کرد: از گذشته شبکههای توزیعکننده مخدر تریاک مواد خالص را در اختیار مشتری قرار نمیدادند و هم اکنون نیز آن را با مواد دیگری ترکیب و به دست مصرفکنندگان میرسانند که باید میزان ناخالصی آن را از طریق بررسیهای آزمایشگاهی احصاء کرد.