افکار

- یک چرخ وفلک با نیروی انسانی به کار خود ادامه می‌دهد.

لینک فیلم