افکار

- یک اسکی‌باز مهارت خود را به شیوه‌ای دیگر به نماش گذاشت.

لینک فیلم