افکار

- «مگی» با تماشای ۱۱۳۲ فیلم توانست رکورد تماشای بیشترین فیلم را از آن خود کند.

«مگی» در این یک سال بیشترین تعداد فیلم را در ماه فوریه تماشا کرد که تعداد آن ۱۹۰ فیلم بود.

این رکورد در دسامبر سال ۲۰۱۰ میلادی به دست آمد