افکار

- مرکز لرزه‌نگاری کشوری، وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمان این زمین لرزه را ساعت ۸:۲۵: ۴۸ در عرض شمالی ۳۲.۶۶ درجه و طول شرقی ۴۸.۲۷ درجه ثبت کرد.

این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در فاصله ۳ کیلومتری حسینیه - خوزستان، ۲۴ کیلومتری اندیمشک - خوزستان، ۳۴ کیلومتری دزفول - خوزستان گزارش شده است.