افکار

- این سوالات از سوالات آزمون ورودی دانشگاه ایرلند می باشد. لطفا به این سوالات پاسخ دهید. مدت زمان مجاز یک دقیقه می باشد!

لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید!


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
جواب ها