افکار

- بر اساس پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، در طول عمر ۹۴ ساله سازمان ثبت احوال، بیش از یک میلیون نفر به نام «حسن» نام‌گذاری شده‌اند که در بین القاب امام حسن عسگری(ع)، نام «هادی» با فراوانی ۲۸۵ هزارو ۴۰۳ مقام اول را دارد.

بر اساس اطلاعات این پایگاه، نام‌های «نقی» ۲۶ هزارو ۵۸۲ بار، «عسگری» ۲هزارو ۷۱۶ بار، «زکی» یک‌هزارو ۳۷۵ بار، «خالص» ۶۶۶ بار و «رفیق» ۵۱۱ بار به‌ترتیب از فراوانترین القاب ایشان است که ایرانیان برای فرزندان خود برگزیده‌اند.

همچنین نامهای ابومحمد ۱۶۱ بار و ابنالرضا ۲ بار از کنیههای امام دوازدهم شیعیان است که در این پایگاه به ثبت رسیده است.