افکار

- حسین باهر با تاکید بر لزوم توجه به موضوع زنان آسیب‌دیده اجتماعی و فراهم کردن بازگشت آنها به جامعه و کانون خانواده، گفت: براین اساس نگهداری زنان آسیب‌دیده اجتماعی در محیط‌های کارگاهی، حرفه آموزی به آنها براساس استعداد و توانایی و ایجاد زمینه اشتغال آنها، در فراهم کردن زمینه‌های ارجاع آنان به زندگی سالم اجتماعی و کانون‌های خانوادگی موثر است.

وی با بیان اینکه لازم است به این زنان مهارت‌های زندگی ارایه و وضعیت آنان به‌طور مداوم رصد شود، بر ارتقاء سطح دانش و آگاهی این زنان در خصوص مسائل و مشکلات اجتماعی، ارتقای توانمندی‌های آنها جهت مقابله با مسائل اجتماعی از طریق ارائه خدمات تخصصی تاکید کرد.

این مشاور خانواده با ناکافی خواندن اقدامات سازمانها و دستگاههای دولتی جهت حمایت و بازپروری زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی، تصریح کرد: اگراقدامات انجام شده به منظور توانمندسازی زنان آسیب دیده اجتماعی کافی بود، نباید این پدیده دیده میشد این در حالیست که متاسفانه شمار آنها در جامعه روز به افزایش است، بنابراین باید سازمانهای مردم نهاد را با نظارت و حمایت لازم در این بخش فعال کرد