افکار

- محمد شریفی مقدم افزود: به دنبال اجرای طرح نوین خودگردانی بیمارستانها در سال ۷۳ که بعدها به طرح کارانه معروف شد، تمام خدمات گروههای مختلف در مراکز درمانی کشور دیده شد به جز خدمات پرستاری که بیشترین سهم را در امر درمان بر عهده دارند.

وی، تبعیض در پرداختهای نظام سلامت را یکی از پیامدهای اجرای طرح کارانه دانست و گفت: اجرای این طرح باعثشد تا یک اختلاف ۳۰۰ برابری در پرداختها دیده شود و این مسئله همواره مورد اعتراض جامعه پرستاری کشور بوده است.

دبیرکل خانه پرستار، سهم ناچیز پرستاران از طرح کارانه را موجب افت کیفیت خدمات به بیماران دانست و افزود: بروز چنین بی عدالتی در پرداختهای نظام سلامت، باعثشد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۶/۴ / ۱۳۸۶ با رای قاطع خود، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را به تصویب برسانند.

شریفی مقدم با اشاره به تهیه آیین نامه اجرایی این قانون در سازمان نظام پرستاری، ادامه داد: در مددت کوتاهی پس از تصویب این قانون، بیش از ۵۰۰ خدمت پرستاری بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی در کشور و نحوه محاسبه تعرفه آنها با روشهای مختلف تهیه شد.

وی با اشاره به گذشت ۵ سال از تصویب قانون تعرفه گذاری و جلسات مختلفی که در این سالها با وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمانهای بیمه گر در جهت اجرایی شدن این قانون تشکیل شده است، افزود: خوشبختانه هیچ بهانه ای برای اجرای این قانون وجود ندارد. اما از ۲ سال پیش، اجرای قانون تعرفه گذاری را منوط به تصمیم گیری در شورای عالی بیمه کردند.

عضو شورای عالی نظام پرستاری اظهارداشت: متاسفانه شورای عالی بیمه در طول سال جلسه ای ندارد و فقط قبل از پایان سال برای بررسی تعرفه های پزشکی تشکیل جلسه می دهد. از همین رو، جامعه پرستاری کشور انتظار دارد موضوع قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در جلسه هفته آینده این شورا قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: فکر نمی کنم ۵ سال انتظار برای اجرایی شدن قانونی که موجبات ارتقای سطح سلامت جامعه و همچنین کاستن دغدغه های جامعه پرستاری را فراهم می آورد، کم باشد.بنابراین از شورای عالی بیمه تقاضا داریم این قانون را در جلسه هفته آینده خود مورد بحث و بررسی و تصویب قرار دهند.