افکار

- محمد حسن طریقت منفرد درباره کمبودهای دارویی افزود: تا جایی که ما اطلاع داریم، هیچ کمبود جدی از نظر دارو در بازار وجود ندارد. مگر اینکه شما خبرنگاران اطلاع داشته باشید که خوشحال می‌شویم به ما هم اطلاع دهید.

وی گفت: البته خبرهایی که به گوش مردم رسیده است باعثشده مردم بحق نگران کمبود دارو باشد و به دنبال ذخیره‌سازی برای آینده بروند و سعی کنند داروی مورد نیازشان را برای آینده تأمین کنند و همین مسئله باعثشده که احساس کمبود در بازار به وجود آید.

سرپرست وزارت بهداشت تأکید کرد: با این حال تا جایی که من اطلاع دارم تولیدات و واردات دارو امسال نسبت به سال گذشته نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه یک مقداری هم بیشتر شده است.

وی در مورد میزان ارز دارویی اختصاص یافته نیز گفت: ارز دارویی هم به مرور دارد تخصیص پیدا میکند و مشکلی از نظر واردات دارو نداریم،ضمن اینکه تولید دارو در کشور را نیز تقویت میکنیم تا بتوانیم نه تنها نیاز کل بیماران کشور را به دارو تأمین کنیم بلکه یک مقداری هم ذخیره کنیم