افکار

- این راننده زحمتکش که مرتضی روزبهانی نام دارد، در مسیر خطوط اتوبوسهای تندرو مشغول خدمت است.

وی پس از یافتن کیف پول به جامانده در اتوبوس، با جستجو و پیدا کردن شماره تلفن از داخل کیف و تماس با صاحب آن، کیف را به صاحب آن تحویل داد.

در کیفی که این راننده امانتدار پیدا کرد، ۳ میلیون تومان وجه نقد بود که این راننده وظیفه شناس و متعهد آن را به صاحبش بازگرداند.