عکاس کانادایی، تصاویر زیبایی از درختان یخی در ساحل دریاچه اونتاریو گرفته است. تیموتی کوربین گفت آب روی درختان بعد از طوفان برفی و انجماد محیطی، یخ زده و صحنه های جالبی را بوجود آوردند. یخهای ساختار یافته زیبایی دو چندان به وجود آورده و تیموتی که بدنیا آمده در ترینیداد است را واداشت تا عکسهای زیبا را بگیرد. دریاچه اونتاریو کوچکترین دریاچه ۵ گانه در مرز کانادا با امریکاست و به اندازه نیوجرسی مساحت دارد.

کد خبر: 195423