افکار

- دکتر حسینعلی شهریاری اظهارداشت: عملکرد بد دوره های قبلی سازمان نظام پزشکی خیلی بد بود و همین مسئله باعثشد تا مجبور شوند این اختیار را از این سازمان بگیرند.

وی در خصوص احتمال بازگشت دوباره این اختیار به سازمان نظام پزشکی کشور، افزود: در شرایط کنونی نمی شود. چون این قانون برنامه پنجم است و فعلا نمی توان آن را تغییر داد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به این سئوال که با گرفتن این اختیار از سازمان نظام پزشکی، چه وظایفی بر عهده این سازمان می ماند، گفت: سازمان نظام پزشکی وظایفی زیادی دارد که از جمله آنها نظارت و ساماندهی تعرفه هاست. تعیین تعرفه ها فقط یکی از وظایف این سازمان است.

این در حالی است که دکتر علیرضا مرندی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: همه چیز بستگی به هیئت مدیره جدید سازمان نظام پزشکی دارد.

وی افزود: در جایی که آدمهای منصف باشند و به منافع مردم فکر کنند، می توان تعیین تعرفه ها را به آنها سپرد. لذا، بستگی دارد که هیئت مدیره جدید سازمان نظام پزشکی که معرفی می شوند، چگونه فکر کنند.