افکار

- کبری خزعلی گفت: از خانم های ایرانی خواهش می‌کنم که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را حتماً مطالعه و بعد مطالبه کنند اما متأسفانه حتی اندیشمندان و روشنفکران ما اسم این مصوبات را هم نمی‌دانند چه برسد که بخواهند آن را به عنوان یک حق مطالبه کنند.

* مسئله زنان در نقشه مهندسی فرهنگی کشور پیشرو است

وی ادامه داد: یکی از مباحثی که کاملاً به حقوق زن در حوزه های فردی، اجتماعی و خانوادگی توجه کرده است بحثمهندسی فرهنگی است که در بحثفردی، خانوادگی و اجتماعی مصوبات وسیعی دارد و در بحثخانواده بسیاری از نیازهای امروز جامعه زنان را پاسخ داده که تصویب هم شده است و نسبت به بقیه نقشه مهندسی فرهنگی کشور بحثزنان و خانواده پیشرو است و در این نقشه در راستای رفع نیازهای ضروری جامعه بحثجمعیت در اولویت قرار گرفت و تصویب شد.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان افزود: در بحثجمعیت که ۵۶ بند است همه نیازهای نسل جوان، دانشجو، اساتید و حتی زنان خانه دار پاسخ داده شده است و راه رهگشایی به سوی ارتقا برایشان پیش بینی شده است و همانطور که همه می‌دانند مصوبه شورای عالی لازم الاجرا برای کلیه مسئولین و‌ دستگاه‌ها است.

* زنان جامعه از حقوق خود آگاهی کافی ندارند

خزعلی تأکید کرد: در این میان مردم باید از مسئولین مطالبه کنند و جالب است در تهران گاهی اوقات می‌بینیم بعضی از دستگاه‌ها اقدامات ضعیفی دارند و بعضی از مراکز مانند مراکز قانونگذاری هنوز درصدد بررسی هستنداما بسیاری از استان‌ها پیشگام شده‌اند و دارند این حقوق را به خانم ها می‌دهند و رسماً با خانم ها در میان استان‌ها و دستگاهها برخورد متفاوتی می‌شود.

* طرح دورکاری زنان نیازمند قانونگذاری تکمیلی توسط مجلس است

وی درخصوص وضعیت دورکاری خانم‌های شاغل در دستگاه‌ها نیز گفت: هم اکنون آنطورکه گفته می‌شود وزارت کار اقدام به تدوین ضوابط و اجرای طرح دورکاری نموده است و ما هم در صدد انجام آن هستیم اما اجرای کامل آن نیاز به همکاری خود فرد متقاضی و قانونگذاری تکمیلی مجلس دارد، مسئولین اجرایی راهکارها و قوانین آن را پیش بینی کرده اند ولی خانم ها نگرانی هایی دارند که دورکاری مساوی است با از دست دادن کار اما اگر یک مدت آن را اجرا کرده و پیش برویم متوجه می‌شوند که ره‌آوردهای آن هم برای خودشان و هم برای جامعه و خانواده بسیار زیاد است.

وی ادامه داد: انواع روش ها وجود دارد که از آنها با عنوان تنوع بخشی و انعطاف پذیری مشاغل زنان یاد میشود از جمله آنها می توان به دورکاری، شغل های پروژهای و تقلیل ساعت کاری اشاره کرد که میتواند روشهایی متفاوت و منعطفی باشند و به تناسب وظایف و اختیاراتی که زنان دارند میتوانند کار خود را انتخاب کنند، گاهی تمام وقت و گاهی پاره وقت این موضوع به صورت نظاممند نیاز به برنامهریزی در کلیه دستگاهها دارد تا با همکاری کارفرما و خانمهای کارمند این نیاز ضروری زنان نیز محقق گردد.