افکار

- قاضی ناصر سراج درباره سرنوشت پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی گفت: این پرونده به دادسرا ارجاع داده شده است.

وی افزود: این پرونده در قالب ۳۰ هزار و ۳۰۰ برگ به دادسرای تهران ارجاع شد تا درباره اجرا و همچنین اخذ جرایم و اجرای احکام تصمیمات لازم اتخاذ شود.

همزمان با ناصر سراج یک منبع آگاه درباره اجرای حکم اعدام متهمان پرونده فساد ۳ هزار میلیادری در ملأعام گفت: اگر در حکم صادر شده از سوی دادگاه، قاضی قید ملأ عام را لحاظ کرده باشد حکم در ملأ عام اجرا می‌شود.

وی افزود: در غیر اینصورت حکم به‌گونه دیگری اجرا خواهد شد زیرا پس از تأیید احکام صادر شده قاضی دادگاه اجازه ورود به پرونده را نخواهد داشت.

پیش از این محسنی اژهای در نشست خبری خود عنوان کرده بود که قاضی پرونده میتواند نسبت به اجرای احکام ۴ متهم پرونده فساد در ملأ عام تصمیم گیرد.